Community schools

Chocha Community School       onderwijzers Chilubezi Community School Chocha Community School

 

De community schools ("gemeenschapsscholen") zijn een initiatief vanuit de gemeenschap als antwoord op het ontoereikende onderwijsaanbod in Chitungulu. Dergelijke community schools komen meer voor in Zambia: het gaat daarbij in vrijwel alle gevallen om basisscholen die door de lokale gemeenschap worden opgezet en gerund omdat er niet genoeg door de overheid gefinancierde openbare scholen zijn die de toestroom van kinderen kunnen opvangen.

 

Chitungulu kent twee community schools: Chocha en Chilubezi.

Beide scholen hebben vergelijkbare leerlingenaantallen (gemiddeld 230 leerlingen per school). Het basisonderwijs is gratis in Zambia; na het basisonderwijs haken veel leerlingen af omdat hun ouders de kosten voor het volgen van middelbaar onderwijs niet kunnen opbrengen.

De beide community schools zijn officieel geregistreerd en erkend door de Zambiaanse overheid. De leerkrachten zijn afkomstig uit de lokale gemeenschap: het gaat om 11 vrijwilligers die door de ouderraden van beide scholen zijn aangewezen. Zij hebben (nog) geen formele onderwijsbevoegdheid. Door intensief, wekelijks overleg met bevoegde leraren van de overheidsscholen wordt ervoor gezorgd dat het landelijk voorgeschreven curriculum wordt nagevolgd.

 

In 2004 werd met steun van het toenmalig management van Luambe Lodge een begin gemaakt met de bouw van beide schooltjes, en kon dankzij donaties van toeristen enkele leermiddelen ter beschikking worden gesteld. Ook leverde de lodge een bescheiden bijdrage in de financiële ondersteuning van de leerkrachten. Echter, een evaluatie van het project in 2011 wees uit dat ingrijpende steun nodig is om Chocha en Chilubezi naar een hoger niveau te tillen en ervoor te zorgen dat de kinderen in een meer plezierige, stimulerende omgeving hun basisvaardigheden onder de knie krijgen.

 

De community schools vormen het grootste project van de stichting tot nu toe. Immers, zoals de foto’s illustreren is er een gebrek aan vrijwel alles. Zo zijn er nieuwe klaslokalen nodig met goede daken (zodat de lessen tijdens het regenseizoen niet hoeven te worden onderbroken), is er behoefte aan allerhande leermiddelen (leerboeken, schriften, pennen, potloden, krijtjes, schoolborden en lessenaars) en beschikt de school niet over electriciteit, waterleiding en toiletten.

De stichting heeft een twee-fasen programma opgesteld, dat zich richt op verbetering van zowel de schoolomgeving als de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Naast het meehelpen met de renovatie van de klaslokalen betekent dit ook dat wij de leraren (thans nog ongekwalificeerde vrijwilligers) in staat stellen een lerarenopleiding te volgen en met hen zoeken naar manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Schoolverlaters dient toekomstperspectief te worden gegeven. Gerichte vervolg- en vakopleidingen vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt elders in Zambia. Wij helpen daarom mee met het opzetten van relevante trainingen, zoals computertrainingen, trainingen op het gebied van de voedselzekerheid, en trainingen in de toeristische sector.

 

Er wordt naar gestreefd beide scholen zoveel als mogelijk zelfredzaam te laten zijn - al zal assistentie in de vorm van beurzen en extra leermiddelen waarschijnlijk voor lange tijd zeer welkom blijven.

 

Fase 1:  gericht op het bieden van adequate infrastructuur

 

2015-2016:  Chilubezi

 • bouw van drie nieuwe klaslokalen en een aangrenzend kantoortje
  (de gemeenschap draagt bij met arbeid en zelfgebakken bakstenen;
  lokale timmerlieden leveren tegen betaling deuren en balken voor het dak)
 • slaan van een waterput
 • bouw van twee toiletblokken, voor jongens en meisjes afzonderlijk
 • onderwijsmateriaal voor zowel Chocha als Chilubezi

2015-2016:  Chocha
Met de renovatie van Chocha community school is door de lokale gemeenschap zelf een aanvang gemaakt in 2012. De financiering van deze renovatie geschiedt door de Community Resource Board (CRB) van Chitungulu, die haar inkomsten verkrijgt uit de opbrengsten van de trofeejacht in de daarvoor aangewezen gebieden rondom Chitungulu. Vanwege de in januari 2013 ingestelde ban op de trofeejacht door de Zambiaanse overheid, is deze bron van inkomsten niet langer meer beschikbaar. In 2015 wordt opnieuw bekeken aan welke steun er behoefte is ter voltooiing van deze renovatie. 

     

Fase 2:  gericht op verbetering kwaliteit onderwijs en zelfredzaamheid van het project

 

2013 – 2017

 • het opzetten van een Sponsorship Fund voor de leerkrachten om een 3-jarige deeltijd-lerarenopleiding (Teachers Training) te volgen
 • het vinden van een structurele oplossing voor een financiële vergoeding voor de leerkrachten (thans nog vrijwilligers)
 • lobbyen voor meer ondersteuning door het Zambiaanse Ministry of Education
 • ondersteuning bij het opzetten van educatieve projecten, zoals moestuinen, planten van bomen, een schoolbibliotheek, excursies naar Luambe National Park, voetbalcompetitie voor jongens en meisjes
 • het opzetten van een Sponsorship Fund voor vervolgonderwijs voor leerlingen
 • aandacht voor vervolgopleidingen (o.a. computertrainingen)
 • aandacht voor de positie van meisjes (hoog schoolverzuim en uitval)
 • aandacht voor kinderen met een beperking, zoals fysieke handicaps   

Bij alle fasen van het bovenstaande programma werkt de stichting nauw samen met de schoolbesturen van Chocha en Chilubezi, en de Zambiaanse onderwijsinspectie.

Voor een overzicht van de ondersteuning van Stichting Chitungulu aan Chocha en Chilubezi Community Schools sinds 2012: Overzicht ondersteuning.

 

 

 

 

KvK-nummer: 55480330 • fiscaal nummer ANBI: 8517.31.569
Triodos bankrekeningnummer: NL82 TRIO 0254 7397 68

Copyright © Stichting Chitungulu.nl. All rights reserved.

stichting Chitungulu Chiefdom